A. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: Michal Práznovský, stonzwear.pl, Argentinska 1363, 92552 Šoporňa Słowacja, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: info@stonzwear.pl. Oświadczenie można złożyć na Formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Adres do zwrotu:
Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.pl
Argentinska 1363, 
92552 Šoporňa
Słowacja

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Ogólne instrukcje zwrotu:

1) Proszę zwrócić towar w stanie nienaruszonym, nie noszonym, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zapakowanym, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie, z etykietami i ulotkami.

2) Wypełnij i wyślij nam Formularz ostąpienia od umowy, podając numer konta, na który chcesz wysłać pieniądze, telefon i e-mail. Proszę załączyć fakturę lub kopię faktury.

3) Zalecamy użycie dostawy z opcją śledzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę przesyłki po zwrocie przez kupującego.

4) Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w stopniu wykraczającym poza konieczny do określenia właściwości i funkcjonalności towarów.

5) Jeżeli warunki wymienione powyżej nie zostaną spełnione, towary zostaną zwrócone kupującemu na jego koszt.

6) Sprzedawca jest obowiązany zwrócić kupującemu cenę zakupu nie później niż 14 dni po dostawie towaru na powyższy adres sprzedającego.

B. Wzór formularza ostąpienia od umowy

Wzór formularza ostąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu:
Mgr. Michal Práznovský
stonzwear.pl
Argentinska 1363, 92552 Šoporňa
Słowacja

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy

dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na 

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej

usługi(*)______________________________________________

_____________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)________________________ 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)__________________________

Adres konsumenta(-ów)_________________________________

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) _______________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ___________________

(*) Niepotrzebne skreślić

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto??
Zaloguj się lub Zresetuj hasło